قیمت کانکس فروشگاهی

قیمت کانکس کانکس فروشگاهی

ردیف

نـــــــام محــصــول

نــــوع کیـفیت

مـــشـــخـــصـــات فـــنــــی

مزایای ویـژه

ابعاد/متر

شاسی تیرآهن

دیوارپوش داخلی

ورق بدنه رنگ کوره ای

ارتفاع مفید

ورق سقف

تخته کف

درب ورودی

پنجره ها

گارانتی به ماه

خدمات پس از فروش

بیمه حوادث

بیمه کیفیت

51

فـروشگـا هـی

اسـتاندارد

2*3

14 اسکی

MDF

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

52

فـروشگـا هـی

ویژه داخلی

2*3

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

53

فـروشگـا هـی

مـمـتاز

2*3

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3

UPVC

20

110

36

24

54

فـروشگـا هـی

ممتاز صادراتی

2*3

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm 

UPVC

150*3

UPVC

24

120

48

36

56

فـروشـگـا هـی

اسـتاندارد

2/4*4

14 اسکی

MDF

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی

تــیــرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

57

فـروشـگـا هـی

ویژه داخلی

2/4*4

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی

شبـکـه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

58

فـروشـگـا هـی

مـمـتاز

2/4*4

16 اسکی

PVC کمپـارس

با تخته کوب

0/50رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3

UPVC

20

110

36

24

59

فـروشـگـا هـی

ممتاز صادراتی

2/4*4

16 دورکلاف

PVC روکشدار

با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm 

UPVC

150*3

UPVC

24

120

48

36

61

فـروشـگـا هـی

اسـتاندارد

3*4

14 اسکی

MDF

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

16mm تخته

آلومینیومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

62

فـروشـگـا هـی

ویژه داخلی

3*4

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلومینیومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

63

فـروشـگـا هـی

مـمـتاز

3*4

16 اسکی

PVC کمپـارس

با تخته کوب

0/50رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3

UPVC

20

110

36

24

64

فـروشـگـا هـی

ممتاز صادراتی

3*4

16 دورکلاف

PVC روکشدار

با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3

UPVC

24

120

48

36