لیست قیمت کانکس های pvc و سرویس بهداشتی

قیمت کانکس

نحوه محاسبه قیمت کانکس و لیست قیمت کانکس سرویس بهداشتی و کانکس های پی وی سی pvc را در جدول زیر ملاحظه میکنید.

قیمت کانکس سرویس بهداشتی

  

ردیف

نـــــــام محــصــول

نــــوع کیـفیت

مـــشـــخـــصـــات فـــنــــی

مزایای ویـژه

ابعاد/متر

شاسی تیرآهن

دیوارپوش داخلی

ورق بدنه رنگ کوره ای

ارتفاع مفید

ورق سقف

تخته کف

درب ورودی

پنجره ها

گارانتی به ماه

خدمات پس از فروش

بیمه حوادث

بیمه کیفیت

381 سرویس بهداشتی صحرایی یک چشمه

اسـتاندارد

1/7*1/7

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

382 سرویس بهداشتی صحرایی یک چشمه

ویژه داخلی

1/7*1/7

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

383

سرویس بهداشتی صحرایی یک چشمه

مـمـتاز

1/7*1/7

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

384

سرویس بهداشتی صحرایی یک چشمه

ممتاز صادراتی

1/7*1/7

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

385

سرویس بهداشتی صحرایی یک چشمه

سفارشی VIP

1/7*1/7

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

386

سرویس بهداشتی صحرایی دو چشمه

اسـتاندارد

1/7*3/4

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

387

سرویس بهداشتی صحرایی دو چشمه

ویژه داخلی

1/7*3/4

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

388

سرویس بهداشتی صحرایی دو چشمه

مـمـتاز

1/7*3/4

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

389

سرویس بهداشتی صحرایی دو چشمه

ممتاز صادراتی

1/7*3/4

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

390

سرویس بهداشتی صحرایی دو چشمه

سفارشی VIP

1/7*3/4

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

391

سرویس بهداشتی سه چشمه راهرودار

اسـتاندارد

2/4*3

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

392 سرویس بهداشتی سه چشمه راهرودار

ویژه داخلی

2/4*3

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

393

سرویس بهداشتی سه چشمه راهرودار

مـمـتاز

2/4*3

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

394

سرویس بهداشتی سه چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

2/4*3

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

395

سرویس بهداشتی سه چشمه راهرودار

سفارشی VIP

2/4*3

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

396

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار

اسـتاندارد

2/4*4

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

397

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار

ویژه داخلی

2/4*4

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

398

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار

مـمـتاز

2/4*4

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

399

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

2/4*4

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

400

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار

سفارشی VIP

2/4*4

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

401

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار زنانه و مردانه

اسـتاندارد

2/4*4

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

402

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ویژه داخلی

2/4*4

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

403

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار زنانه و مردانه

مـمـتاز

2/4*4

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

404

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ممتاز صادراتی

2/4*4

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

405

سرویس بهداشتی چهار چشمه راهرودار زنانه و مردانه

سفارشی VIP

2/4*4

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

406

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار

اسـتاندارد

2/4*6

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

407

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار

ویژه داخلی

2/4*6

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

408

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار

مـمـتاز

2/4*6

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

409

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

2/4*6

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

410

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار

سفارشی VIP

2/4*6

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

411

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار زنانه و مردانه

اسـتاندارد

2/4*6

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

412

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ویژه داخلی

2/4*6

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

413

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار زنانه و مردانه

مـمـتاز

2/4*6

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

414 سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ممتاز صادراتی

2/4*6

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

415

سرویس بهداشتی شش چشمه راهرودار زنانه و مردانه

سفارشی VIP

2/4*6

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

416

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار

اسـتاندارد

2/4*8

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

417

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار

ویژه داخلی

2/4*8

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

418

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار

مـمـتاز

2/4*8

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

419

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

2/4*8

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

420 سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار

سفارشی VIP

2/4*8

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

421

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار زنانه و مردانه

اسـتاندارد

2/4*8

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

422

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ویژه داخلی

2/4*8

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

423

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار زنانه و مردانه

مـمـتاز

2/4*8

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

424

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ممتاز صادراتی

2/4*8

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

425

سرویس بهداشتی هشت چشمه راهرودار زنانه و مردانه

سفارشی VIP

2/4*8

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

426

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار

اسـتاندارد

3*10

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

427

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار

ویژه داخلی

3*10

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

428

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار

مـمـتاز

3*10

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

429

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

3*10

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

430

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار

سفارشی VIP

3*10

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

431

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار زنانه و مردانه

اسـتاندارد

3*10

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

432

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ویژه داخلی

3*10

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

433

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار زنانه و مردانه

مـمـتاز

3*10

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

434

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ممتاز صادراتی

3*10

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

435

سرویس بهداشتی ده چشمه راهرودار زنانه و مردانه

سفارشی VIP

3*10

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

436

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار

اسـتاندارد

3*12

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

437 سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار

ویژه داخلی

3*12

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

438

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار

مـمـتاز

3*12

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

439

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار

ممتاز صادراتی

3*12

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

440

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار

سفارشی VIP

3*12

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

441

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار زنانه و مردانه

اسـتاندارد

3*12

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

442

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ویژه داخلی

3*12

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

443

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار زنانه و مردانه

مـمـتاز

3*12

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

444

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار زنانه و مردانه

ممتاز صادراتی

3*12

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

445

سرویس بهداشتی 12چشمه راهرودار زنانه و مردانه

سفارشی VIP

3*12

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

446

سرویس بهداشتی 24 چشمه

اسـتاندارد

3*12

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

447

سرویس بهداشتی 24 چشمه

ویژه داخلی

3*12

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

448

سرویس بهداشتی 24 چشمه

مـمـتاز

3*12

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

449

سرویس بهداشتی 24 چشمه

ممتاز صادراتی

3*12

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

450

سرویس بهداشتی 24 چشمه

سفارشی VIP

3*12

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36

451

سرویس بهداشتی داخلی

اسـتاندارد

1/4*1/8

14 اسکی

PVC دودمان با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/35 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی تیرک دار

100*2 آلومینیومی

6

36

12

6

452

سرویس بهداشتی داخلی

ویژه داخلی

1/4*1/8

14 اسکی

PVC طرح چوب با تخته کوب

ورق رنگ کوره ای

CM200

0/45 کرکره ای

تخته 16mm

آلــومـیـنـیـومی شبکه ای

100*2 آلومینیومی

12

60

24

12

453

سرویس بهداشتی داخلی

مـمـتاز

1/4*1/8

16 اسکی

PVC کمپـارس با تخته کوب

0/50 رنگ کوره ای

CM200

طرح سـفـال

چندلایه 16mm

UPVC

120*3 UPVC

20

110

36

24

454

سرویس بهداشتی داخلی

ممتاز صادراتی

1/4*1/8

16 دورکلاف

PVC روکشدار با تخته کوب

سایدینگ

CM220

طرح سـفـال

ضدآب 16mm

UPVC

150*3 UPVC

24

120

48

36

455

سرویس بهداشتی داخلی

سفارشی VIP

1/4*1/8

16 دورکلاف

PVC دکوراتیو با تخته کوب

فایـبـر دکوراتیو

CM240

طرح سـفـال

ضدآب 18mm

UPVC

150*4 UPVC

36

133

60

36